Uncategorised

Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy

Projekt Samorządu Województwa Opolskiego
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Łączny budżet projektu: 36.887.144,30 zł
Okres realizacji: 01.08.2018r. - 31.08.2022r.

Cele i założenia projektu:
- Modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych warunków pracy w wybranych zawodach (51 pracowni o łącznym dofinansowaniu 4 182 000 zł oraz przeprowadzenie pilotażowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w doposażonych pracowniach prowadzone przez zewnętrznych ekspertów – pracowników nowoczesnych firm; 

- Stypendia i wsparcie dla 5.000 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami o łącznej wartości 14.500.000,00 zł;

- Wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z rynkiem pracy w tym utworzenie 51 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK), powstanie wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno-zawodowych, organizacja warsztatów dla doradców zawodowych, studia podyplomowe nadające uprawnienia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego łącznie na to zadanie przewidziano 3.555.936,15 zł;

- Rozwój sieci dokształcania i rozwoju zawodowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów zawodowych w tym: 2. edycje kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, spotkania Klubu dyrektora szkoły zawodowej, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych, 60 40. godzinnych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego – 389.860,00 zł

- Realizacja przez uczniów opolskich szkół zawodowych pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w Laboratorium branżowym RZPWE oraz wyjazdy na targi branżowe – 1.096.700,00 zł

- Realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla 3.000 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy – 4.320.00,00 zł

- Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego – 210.000,00 zł;

- Prowadzenie Akademii Młodego Lean Manangera innowacyjnej formy kształcenia zawodowego – 516.500,00 zł;

- Wsparcie współpracy pomiędzy opolskim biznesem i szkołami zawodowymi (warsztaty edukacyjne, jednodniowe wizyty studyjne uczniów w firmach, edukacyjne spotkania z pracodawcami, spotkania budujące partnerstwa szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, regionalne giełdy branżowe, itd.) – 913.574,00 zł;

Uczestnicy:
Uczestnikami projektu są:
- uczniowie
- nauczyciele kształcenia zawodowego
- nauczycie-doradcy edukacyjno-zawodowi
- instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Do projektu zaproszonych zostało 51 zespołów szkół kształcenia zawodowego w tym 6 zespołów szkół specjalnych. 

Dla uczestników przygotowano łącznie 17 000 różnych form wsparcia. w tym 400 dla nauczycieli.

LABORATORIUM

Celem działania laboratorium branżowego jest przedstawienie uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe zależności i powiązań efektów kształcenia w zawodach z prawami nauk przyrodniczych takich jak: fizyka, chemia, biologia.

Biorąc udział w zajęciach laboratoryjnych, wykonując poszczególne ćwiczenia związane z zawodem jakiego dany uczeń się uczy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie "Gdzie w zawodzie, którego się uczę można znaleźć praktyczne zastosowanie badanych zjawisk i przeprowadzonych doświadczeń?".

 

Wykorzystując nowoczesny sprzęt laboratoryjny możemy zaproponować zjęcia laboratoryjne dla uczniów kształcących się w zawodach w obszarach kształcenia:

1. administracyjno-usługowy (AU);

2. budowlany (BD);

3. elektryczno-elektroniczny (EE);

4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);

5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);

6. turystyczno-gastronomiczny (TG);

7. medyczno-społeczny (MS);

8. artystyczny (ST).

Na przykład:

  • dla zawodów z obszaru elektryczno-elektronicznego zajęcia - "Elementy elektroniki i elektrotechniki z uwzględnieniem systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych".
  • dla zawodów z branży mechanicznej - zajęcia z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym w trudnych warunkach.
  • dla zawodów z obszaru rolniczo-leśnego - zajęcia z prowadzeniem badań gleby lub wód płynących.
  • w naszym studiu nagrań możemy zorganizować warsztaty dla zawodów z obszaru artystycznego np. dla technika realizacji nagrań i nagłośnień czy technika realizacji dźwięku.

 

 

KONTAKT

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
tel. +48 77 404 75 68
oszdrp@rzpwe.opolskie.pl

Bartłomiej Piechaczek
Kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 47, kom: +48 723 446 069
email: bpiechaczek@rzpwe.opolskie.pl

Robert Kornel
Asystent kierownika projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 68
email: rkornel@rzpwe.opolskie.pl

Mieczysław Biel
Specjalista ds. sieci dokształcania i rozwoju zawodowego instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli, systemu walidacji i certyfikacji w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 49, kom. +48 608869204
email: mbiel@rzpwe.opolskie.pl

Janusz Wojtuś
Specjalista ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 46, kom. +48 606 124 667
email jwojtus@rcre.opolskie.pl

Weronika Błaszkiewicz
Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad modernizacją bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych oraz ich dostosowania do rzeczywistych warunków pracy w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 46
email: wblaszkiewicz@rzpwe.opolskie.pl

Anna Nocoń
Specjalista ds. realizacji staży i praktyk dla uczniów w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 774047548
email: anocon@rzpwe.opolskie.pl

Kaliciak Anna
Specjalista ds. realizacji staży i praktyk dla uczniów w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 59
email: akaliciak@rzpwe.opolskie.pl

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sabina Namyślik
Specjalista ds. opieki merytorycznej nad rozwojem współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno–gospodarczym.
Tel. 77/40 33 665, kom: +48 533 314 493
email: s.namyslik@ocrg.opolskie.pl

Paweł Olender
Specjalista ds. opieki merytorycznej nad rozwojem współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno–gospodarczym.
Tel. 77/40 33 665
email: p.olender@ocrg.opolskie.pl

Mateusz Nowak
Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad rozwojem doradztwa edukacyjno–zawodowego i opieki merytorycznej nad działalnością grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera.
Tel. 77/40 33 604
email: mateusz.nowak@ocrg.opolskie.pl

Katarzyna Sobczak
Specjalista ds. opieki merytorycznej i nadzoru merytorycznego nad realizacją specjalistycznych kursów i dodatkowych zajęć specjalistycznych.
Tel. 77/40 33 650, kom: +48 502 770 638
email: k.sobczak@ocrg.opolskie.pl

Magdalena Moj
Specjalista ds. opieki merytorycznej i nadzoru merytorycznego nad realizacją specjalistycznych kursów i dodatkowych zajęć specjalistycznych.
Tel. 77/40 33 615
email: m.moj@ocrg.opolskie.pl

404 Page

Sorry!Page Not Found

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Please try using our search box below to look for information on the internet.